Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu category image

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Uczelnia wyższa

ul. Stadionowa 4

96-500 Sochaczew

5.0 /5 ocena klientów

Kupony rabatowe

Oferta nie udostępnia kuponów

Opis działalności

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie współpracuje z dwoma Uczelniami Wyższymi w Warszawie. Wszystkie szkoły to wiarygodne instytucje edukacyjne działające w Polsce od wielu lat.
Posiadają wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia studiów. Posiadają także pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej - instytucji zajmującej się oceną jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie posiada uprawnienia do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia i nadawania tytułu licencjata.


Decyzje Ministra Edukacji Narodowej:
o utworzeniu uczelni: nr DNS1-0145-124/TBM/97 z dnia 17 kwietnia 1997r.
wpis do rejestru pod pozycją 113; nr MNiSW-DNS-WUN-6014-22762-1/AW/12


Mury uczelni opuściło już łącznie blisko 20.000 absolwentów.
Wielu wykładowców to osoby z dużym dorobkiem naukowym, w tym uczestnicy programów badawczych, praktycy życia gospodarczego i społeczno-politycznego.
Biblioteka WSZiM w Sochaczewie jest biblioteką naukową, która zapewnia dostęp do swoich zasobów informacyjnych studentom, pracownikom oraz społeczności lokalnej.
Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny, prace dyplomowe oraz inne publikacje, z których można skorzystać wyłącznie na miejscu.
Tutaj można przejrzeć czasopisma naukowe, prasę oraz skorzystać z komputerów i baz danych dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
W Wypożyczalni zgromadzono podręczniki, skrypty oraz publikacje naukowe bezpośrednio związane z kierunkami studiów i prowadzonymi specjalnościami. Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, organizacja, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, matematyka, statystyka, ekonometria, logistyka, informatyka, prawo, socjologia, psychologia, ubezpieczenia, analiza rynku, zachowania konsumenckie, negocjacje.
W ramach współpracy międzyuczelnianej studenci WSZiM mają możliwość korzystania z księgozbioru Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w  Warszawie (w tym wypożyczania książek do domu). Szczegółowe informacje w bibliotece WSZiM.

Stypendia

Pomoc materialna dla studentów może mieć formę:
- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Stypendia socjalne
Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Maksymalny dochód miesięczny na jednego członka rodziny, uprawniający  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850 zł netto.

 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne zaświadczenie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
W przypadku, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest czasowo i utraci swą ważność, wypłata stypendium zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia aktualnego orzeczenia. Stypendium podlega wyrównaniu w przypadku zachowania ciągłości orzeczenia.

 

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą wniosku.
 
Stypendia rektora dla najlepszych studentów 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią . Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów.
 
Studia z dofinansowaniem 1350 zł!
Osoby, które dokonają zgłoszenia na studia w WSZiM, zostaną zwolnione z opłaty wpisowej oraz otrzymają zniżkę czesnego w kwocie 1000 zł na pierwszy rok studiów.


Zasady rekrutacji
W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia I stopnia prowadzona jest od 1 stycznia 2018 r. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń.

Komentarze i oceny (średnia - 5.0)

Dziękujemy za Twoją opinie.

Niepoprawne dane

Dodaj ocenę

Zaloguj się aby dodawać komentarze

Kupony rabatowe

Aktualnie brak kuponów do wyświetlenia.